Archives

Recent News

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับกรรมการหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนบูรณาการ ทุกพันธกิจเข้ากับการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นคุณธรรม  จริยธรรมและทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข้าสู่ภาวะปกติ” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Cisco webex) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

วันที่ 30 เมษายน  2563 สาขาวิชาการ​เมือง​การ​ปก​ครอง คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ จัดการประชุมคณะกรรมการ​วิพากษ์หลักสูตร​ในโครงการปรับปรุง​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)​  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์​ ดร.ชัยยนต์​ ประดิษฐศิลป์ ประธานหลักสูตร​ปรัชญา​ดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์​ สามัคคี​ธรรม รองคณบดี​คณะพัฒนา​สังคม​และ​สิ่งแวดล้อม​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริ​หาร​ศาสตร์​ (นิด้า)​ และ รองศาสตราจารย์​ ดร.ประภาส​ ปิ่น​ตบแต่ง​ อาจารย์​ภาควิชา​ปกครอง​ คณะรัฐศาสตร์​ และผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัย​สังคม​…

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเเสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุภาพ แก้วทองสอน บิดาของ นายเอกมันต์ แก้วทองสอน อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 119 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น. และกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ วัดเขาพนม…

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นรา พงษ์พานิช และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ Smart City ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่

    โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาโรงเรียนชาวเลบ้านพุมเรียง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1-8 มีนาคม 2563 ณ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและพัฒนาท้องถิ่นและให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน

  วันพฤหัสบดีที่​ 12​ มีนาคม​ 2563​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้เข้าร่วม​ “งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ​ ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” (The 10th International Conference of Art and Culture Network 2020​ under Them…

  โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังส่วน จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมให้สังคมมีความมั่นคงเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ความอดทนและเสียสละ ของนักศึกษา และศิษย์เก่าจำนวนมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมดีและประโยชน์อย่างยิ่ง  

ด้วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาโรงเรียนชาวเลบ้านพุมเรียง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1-8 มีนาคม 2563 ณ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและพัฒนาท้องถิ่นและให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน