Archives

Recent News

  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสภานักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ครั้งที่1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

วันที่ (15 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่านรองอธิการบดี ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ รองอธิการฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ปฐมนิเทศนักเรียนพลเมืองรุ่นที่ 6 โรงเรียนพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ประวีณ จุลภักดี ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ในฐานะเป็นองค์กรพัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนั้นประชาชนต้องมีความเป็นพลเมือง กล่าวคือเป็นผู้ตระหนักรู้ในสิทธิ หน้าที่ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง ไม่เพิกเฉยต่อสังคม ตลอดจนสามารถเป็นแกนนำพลเมืองที่แข้มแข็ง การสร้างหรือปลูกฝั่งให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในระดับจิตสำนึกและวิถีชีวิต…

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษาสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 1-4  จำนวน 120 คน เพื่อเน้นการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้ความสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต และแสดงทัศนะของตนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมผ่านทางจิตรกรรมประเภทต่าง  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และหอศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย “การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน” โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี  ที่   ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ…

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. นำโดยอาจารย์อยับ  ซาดัดคานและอาจารย์ปานเผด็จ  นวนหนู ร่วมกับ  มูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดบทเรียนให้กับนักศึกษาภาค กศ.บท. จำนวน100 คน เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเกิดจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่ปฎิบัติตามกฎจราจร โดยมีวิทยากรเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับควาทสนใจจากนักศึกษา ภาค กศ.บท.เป็นอย่างมาก  

           วันที่ 27 -30 มกราคม 2563  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่นแห่งประเทศไทย CSDสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีอาจารย์ 3 ท่าน และนักศึกษา 39 คน ในงานมีกิจกรรมเสวนา นำเสนอผลงานของนักศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเครือข่าย CSD…

  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2020 ในสาขา ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับฺผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี,เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส…

     ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้ 17 มกราคม 2563 ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นหลัก (Focus) ของหลักสูตรในการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing เพื่อดำเนินพันธกิจในการตอบสนองต่อการขับเคลื่อนจุดเน้นหลักของหลักสูตร ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing .ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล  

  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยมีวิทยากร คือ  อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ดร.วิทวัส ขุนหนู และ อาจารย์เอกมันต์ แก้วทองสอน อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  …