Archives

Recent News

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และโดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเพื่อให้มีพัฒนาขับเคลื่อนคณะต่อไป

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ด้าน แยกตามด้านงานวิจัย คือ กลุ่มที่ 1 ด้านงานสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น เป็นวิทยากร กลุ่มที่…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. กลุ่มสังคมศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์

เมื่อวันอังคารที่​ 16​ มิถุนายน​ 2563​ ที่ผ่านมา ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ​พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ​หลักสูตรเรื่อง​ “การพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนออนไลน์เพื่อยกระดับศักยภาพของครู” ภายใต้​ โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา​ ระหว่างวันที่​ 16-29​ มิถุนายน​ 2563​ ณ​ โรงแรมวังใต้​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก​ สำนักการศึกษา​ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี​ ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือ​ (MOU)​ ​ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี​ ภายใต้​โครงการ​…

          วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดจัดประชุม เรื่อง “การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี…

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับกรรมการหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนบูรณาการ ทุกพันธกิจเข้ากับการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นคุณธรรม  จริยธรรมและทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข้าสู่ภาวะปกติ” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Cisco webex) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

วันที่ 30 เมษายน  2563 สาขาวิชาการ​เมือง​การ​ปก​ครอง คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ จัดการประชุมคณะกรรมการ​วิพากษ์หลักสูตร​ในโครงการปรับปรุง​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)​  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์​ ดร.ชัยยนต์​ ประดิษฐศิลป์ ประธานหลักสูตร​ปรัชญา​ดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์​ สามัคคี​ธรรม รองคณบดี​คณะพัฒนา​สังคม​และ​สิ่งแวดล้อม​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริ​หาร​ศาสตร์​ (นิด้า)​ และ รองศาสตราจารย์​ ดร.ประภาส​ ปิ่น​ตบแต่ง​ อาจารย์​ภาควิชา​ปกครอง​ คณะรัฐศาสตร์​ และผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัย​สังคม​…

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเเสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุภาพ แก้วทองสอน บิดาของ นายเอกมันต์ แก้วทองสอน อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 119 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น. และกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ วัดเขาพนม…

Recent Posts