Archives

Recent News

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นรา พงษ์พานิช และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ Smart City ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่

    โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาโรงเรียนชาวเลบ้านพุมเรียง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1-8 มีนาคม 2563 ณ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและพัฒนาท้องถิ่นและให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน

  วันพฤหัสบดีที่​ 12​ มีนาคม​ 2563​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้เข้าร่วม​ “งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ​ ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” (The 10th International Conference of Art and Culture Network 2020​ under Them…

  โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังส่วน จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมให้สังคมมีความมั่นคงเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ความอดทนและเสียสละ ของนักศึกษา และศิษย์เก่าจำนวนมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมดีและประโยชน์อย่างยิ่ง  

ด้วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาโรงเรียนชาวเลบ้านพุมเรียง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1-8 มีนาคม 2563 ณ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและพัฒนาท้องถิ่นและให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตามศาสตร์พระราชา บ้านห้วยเสียน หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการสาธิตการพึ่งตนเองด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู…

  วันพฤหัสบดีที่​ 5 มีนาคม 2563​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี​ มอบหมายให้​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ในฐานะประธานกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อน​ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” (Smart​ City​)​ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ล่องใต้วันนี้” ตอน สุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน​ (Smart city) ร่วมกับ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์​โครงการดังกล่าว​ โดยวันที่​…

           ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาชมความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากความสามารถทางการสื่อสารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนและที่พร้อมจะแข่งขันกับประเทศต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านภาษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสในภาษาจีน ซึ่งถือเป็นภาษาสากล ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยตรง “โครงการหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว” นี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้ในด้านภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นบุคลากรคนสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตโดยเน้นการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาจีนด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่ให้มีความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “Save the Environment to Save Life” ปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 9 คน 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 คน 2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 คน 3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 คน 4คณะครุศาสตร์…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Recent Posts