Twitter

Please Set Twitter API

http://hu-meeting.sru.ac.th/index2.php?url=calendaractivity.php

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สโมสรไลออนซ์ สุธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายนนทนันท์  ตรงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาบกพร่องทางสายตา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในการสร้างความร่วมมือในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคต

  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มรส. ลงพื้นที่ติดตามผลเชิงลึกร่วมตอบโจทย์แก้ปัญหายากจน เกษตรกรบ้านภูรินยิ้มรับชื่นชมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย โดยลงพื้นที่เป้าหมายโครงการของกลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ติดตามผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาจริง ชาวบ้านยิ้มรับชื่นชม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผนวกงานวิชาการร่วมกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ บ้านภูริน ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  #สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี      

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 /2562 วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 20-21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ตันสูงเนิน  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในยุคการปฏิรูประบบราชการ และการปรับเปลี่ยนองค์กรต่าง ๆ การเขียนหนังสือเพื่อสื่อ ความหมายให้เข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและตรงจุดประสงค์ การเขียน หนังสือราชการมิได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสารเท่านั้น หากยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ ท างานของบุคลากรและองค์กรนั้น…

  จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ​ เมื่อ​ 30​ กรกฎาคม​ 2562​ ที่ผ่านมานั้น  ในการนี้​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ เป็นวิทยากรใน​ “โครงการ​พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมในศตวรรษที่ 21​ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักพัฒนา” ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา…

ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยธรรม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น ท่านคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษา และคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมบริหารแผนงานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์นโยบาย และขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดทั้งสนับสนุนนักวิจัย และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาแผนงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย…