Archives

Recent News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงโนราเวที มีหลักที่สำคัญในการจัดโครงการ คือ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโนราให้คงอยู่กับสังคม โดยเฉพาะในสังคมภาคใต้ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์รอง คือ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา คือ วิชา HCM0213 ศิลปะการแสดงปักษ์ใต้ กับวิชา HCM0104 ระบบความเชื่อกับสังคมไทย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเชื่อมโยงรายวิชาที่เรียนไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางทักษะด้านความรู้ ปัญญา และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น อนึ่ง สถานการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกร่วมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้จึงมีการปรับตัวตามนโยบาย “การเว้นระยะห่างทางสังคม” โดยการควบคุมดูแลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและให้รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนดูแลสุขอนามัยด้านอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม…

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้(29 ก.ค. 63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 168 ต้น ณ บริเวณริมสะพานชมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การประเมินแบบออนไลน์) ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการประเมิน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร   ประธาน 2) ดร.นันทิพา…

วันพุธที่ 22กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันนี้ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 – 16.00 น ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินได้แก่ 1) ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 2) อ.รสิดา ไสยรินทร์ 3) ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์…

วันนี้ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 – 16.00 น ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินได้แก่ 1) รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ 2) ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว 3) อ.สมมาส เส้งสุย

วันนี้ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินได้แก่ 1) ผศ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ 2) ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล 3) ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563    คณะกรรมการประเมิน 1. ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 2. ผศ.ภวิกา ภักษา 3. อ.กันยารัตน์ จันทร์สว่าง ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ