Archives

Recent News

  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2020 ในสาขา ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับฺผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี,เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส…

     ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้ 17 มกราคม 2563 ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นหลัก (Focus) ของหลักสูตรในการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing เพื่อดำเนินพันธกิจในการตอบสนองต่อการขับเคลื่อนจุดเน้นหลักของหลักสูตร ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing .ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล  

  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยมีวิทยากร คือ  อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ดร.วิทวัส ขุนหนู และ อาจารย์เอกมันต์ แก้วทองสอน อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  …

วันนี้ (6 มกราคม 2563)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำโดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.อรอุษา หนองตรุด รองคณบดีฝ่ายแผนงานและศิลปวัฒนธรรม ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักภาพนักศึกษา และนางจุรีภรณ์ จันทรมาศ หัวหน้าสำนักงานคณบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. พร้อมด้วยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ…

วันที่ 23-24 ธ.ค.62 นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อการสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล จัดโดยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ โรงแรม CBD2 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้ง มอบช่อดอกไม้ให้คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หมดวาระ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และ ดร.สรัญ เพชรรักษ์

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษากว่า 200 คน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรมในลักษณะชุมชนสัมพันธ์        …

  ด้วย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการศึกษา   ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเอง ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่หลากหลายมิติแก่นักศึกษาจากผู้ปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการตนเองของชุมชนที่หลากหลายในงานพัฒนาชุมชนของนักศึกษากับชุมชนผู้ปฏิบัติโดยตรง และเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาในเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนและการทำงานกับชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน      

ด้วยสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ใน วันที่ 19  ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30  น. เพื่อเชื่อความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านงานวิจัย  รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย