Recent News
Twitter

Please Set Twitter API

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆและนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาและปรับปรุงที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้สู่ความเป็นเลิศในทุกส่วนงาน  และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ โดยการเรียนรู้ การบริการการจัดการในลักษณะสายงานเดียวกันจากต่างสถาบันและเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆและนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาและปรับปรุงที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้สู่ความเป็นเลิศในทุกส่วนงาน  และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ โดยการเรียนรู้ การบริการการจัดการในลักษณะสายงานเดียวกันจากต่างสถาบันและเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน  

คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิษา ติคำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (รหัส 611003) การพัฒนาสังคม (รหัส 611005) การพัฒนาชุมชน (รหัส 611006) และการจัดการชุมชนหรือการจัดการชุมชนและวัฒนธรรม (รหัส 611012)

วันที่  18  ตุลาคม 2526 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดทำการสอน ในรายวิชาสัมมนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์     และบรรณารักษศาสตร์ รหัสวิชา ILS0602 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    และบรรณารักษศาสตร์ โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 4 จัดโครงการสัมมนาบทความวิชาการทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์…

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดรับ(ร่าง)ข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 1. ลักษณะโครงการที่เสนอขอรับทุน เป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น จัดเวทีเสวนา/สัมมนาวิชาการ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ค่ายกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ ในวงเงินโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ร่างข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงานของโครงการ จะต้องมาสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาโครงการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)…

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 บุคลากรและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ดีเจวิทยุ และประชาชนทั่วไป ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ…

วันนี้ 17  ตุลาคม 2562 ช่วงเช้าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น  ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 6ที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ แนะนำเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับสาขาต่าง หลักสูตร ต่างๆ  รวมไปถึงได้เชิญประธานสาขาวิชา มาแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆให้น้องในกิจกรรมโครงการ Rajabhat Camping 2020 16-18 ตุลาคม รอบ 2

การพัฒนานักศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะนักศึกษาเป็นพลังสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร การพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ยังคงทำงานอยู่ในองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนานักศึกษาแนวใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา ใน 3 มิติ ได้แก่ 1) พัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นไปในเชิงบวกและมีจิตสาธารณะ 2) คุณลักษณะ (Traits) คือ การสร้างให้เกิดความรักในองค์กรมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง 3) การจูงใจ (Motivation) คือ การโน้มน้าวให้พัฒนาความสามารถเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ…

วันนี้ 16  ตุลาคม 2562 ในช่วงบ่าย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น ได้ขึ้นบนเวทีพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แนะนำคณะผู้บริหาร รวมไปถึงสาขาและหลักสูตรต่างๆภายในโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกิจกรรมโครงการ Rajabhat Camping 2020 16-18 ตุลาคม รอบ 2  

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020

Recent Posts