Recent News
Twitter

Please Set Twitter API

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  1. นางศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (รหัส 7401) สาขาวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา (รหัส 740101) อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม (รหัส 740105) อนุสาขาวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา (รหัส 740101) อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม (รหัส 740105) 2. นางสาวกฤษมาศ พันธุ์มูสิก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ…

  วันที่ 16 กันยายน 2562 งานบริการวิชาการโดย  ดร.นรา พงษ์พานิช สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดล ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาปัญหาและศักยภาพของชุมชนในทุกมิติ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำพร้อมเสนอแผนแม่บทการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

วันที่ 11 กันยายน 2562 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ อบรม คุณธรรม และจริยธรรมกับการสร้างจิตอาสา โดยพระวิทยากรชื่อดังแนวหน้าของประเทศ พระมหาอดิศักดิ์ฯ (ธรรมะอารมณ์ดี) ณ ห้อง Auditorriam อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   เวลา 13.00-16.00น. ดร.พิชัย  สุขวุ่น  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” คือ…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ”  โดยวิทยากร คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเปิดโอกาสให้น้องๆชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต วันนี้ได้เรารับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน 1. คุณอัศนี โมทย์จันทร์    ตำแหน่ง Guest Service Centre แผนก Front Office     Le Meridien Phuket…

      วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม    พ.ศ. 2562 วารสารฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ 1) เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการบางท่านด้วยเหตุผลทางภารกิจและสุขภาพ  2) เปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินงานในสำนักงานกองบรรณาธิการ   หลายท่าน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวารสารที่ปฏิบัติ   สืบต่อกันมาหลายปี 3) เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและรองบรรณาธิการ การเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของวารสารนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า เช่นเดียวกับการมีชีวิตของสิ่งทั้งหลาย ช่วงชีวิตที่ผ่านไปทุก…

  วันนี้ 7-8 กันยายน พ.ศ.2562  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาชั้นปีที่ 3-4 ในรายวิชา ILS0703การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และรายวิชา ILS0704การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ก่อนออกฝึกและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์และสามารถปรับตัวในการดําเนินงานตามวิชาชีพ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทางวิชาการ ปฏิบัติการทางวิชาชีพจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทำงานที่ดี   อาจารย์ปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสารสนเทศยุคดิจิทัล โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การนําความรู้ที่ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคลากรในสาขาวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  

ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม GA๑o๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษการเมืองไทย ในหัวข้อการเมืองอาเซียนเนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาน์ทัต  ศุภชลาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การพัฒนาและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทย ๒. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของการเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) ๓. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้กับนักศึกษาที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…

  วิชาสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม CUL๐๑๑๖ เป็นรายวิชาที่ปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการสัมมนา มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่สร้างกระบวนการเข้าถึงประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและหาแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางการจัดการวัฒนธรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติให้เกิดการจัดการที่เป็นรูปธรรม ร่างทรงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทที่เกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรม โดยมีรากเหง้าก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ การเข้าทรงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังแนวปฏิบัติต่างๆ สืบต่อกันมาพร้อมๆ ความเชื่อของไทยโบราณและหลักธรรมคำสอนทางศาสนา       มีบทบาทต่อการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในสังคม แต่ความรู้เกี่ยวกับร่างทรงยังมีอยู่น้อย จึงนับเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นบทเรียนถอดองค์ความรู้ โดยใช้การจัดสัมมนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างองค์ความในรู้ด้านนี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาจารย์นักวิจัย และผู้ที่สนใจทุกท่านสำหรับโครงการในวันนี้ โครงการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น “การพัฒนาท้องถิ่นตามคำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา  ท่านเป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งท่านจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ”