ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร รป.ม เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559

ณ.ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์