การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน

อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 และวันพุธที่ 28 กันยายน 2559

ตั้งแต่เวลา 8.00  12.00 น.

{AG}22-9-59{/AG}