การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2560
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}sru_human_committee_N7{/AG}