ขอแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายจำนงค์ ประวิทย์ ปราชญ์ชาวบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 27 กันยายน 2558 ( โรงแรมวังใต้ 26 กันยายน 2558)