คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจีน สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558