งานประทานรางวัลเกียรติคุณ “พระกินรี” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุม. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. โดยประธานในพิธี.
หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร. เลขานุการในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี. พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 26 มกม 2558