แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)