แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)