ดร.พิชัย  สุขวุ่น

                                                                                                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                                                                                                      

                                       ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย   หัตถา        รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ               รองศาสตราจารย์ปราณี   เพชรแก้ว

                                            ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก               ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                      ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                         

         ผ.ศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด                ดร.กัลญา   แก้วประดิษฐ์          ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์       อาจารย์สรัญ  เพชรรักษ์                ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

      คณบดีคณะครุศาสตร์                     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ      รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ          ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ           ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ