คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่มารดา และร่วมกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณี