๑. บัณฑิตสามารถรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ (รับได้ตั้งแต่ก่อนวันลงทะเบียน เพื่อความสะดวกของบัณฑิต) ณ โรงยิมเนเซี่ยมของมหาวิทยาลัย (หลังอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน) โดยให้ท่านเตรียมใบจองครุยที่บัณฑิตได้จองไว้กับคณะที่ท่านสำเร็จการศึกษา พร้อมเงินชำระค่าเช่าชุดครุยและเงินประกัน เป็นจำนวน ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในกรณีที่ใบจองครุยหายให้ท่านกลับไปที่คณะเพื่อทำการจองใบจองครุยใหม่

๒. สำหรับผู้ที่ยังมีอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายบัณฑิตไม่ครบนั้น ทางสำนักจัดการทรัพย์สินได้จัดเตรียมผู้ประกอบการในการจำหน่ายและให้เช่าชุดนักศึกษา/ชุดขาว/ชุดสูท และจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษาไว้ด้านหลังอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓. การคืนครุยและรับเงินค่าประกัน ให้ท่านเตรียมใบคืนเงินประกันพร้อมนำชุดครุยมาคืนในวันที่ ๒๗ / ๒๘ / ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เท่านั้น โดยคืนตามสถานที่และเวลาดังนี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่โรงยิมเนเซี่ยมของมหาวิทยาลัย เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ที่ศาลาเรือนแก้ว อาคารคณะวิทยาการจัดการ ๒ โดยเงื่อนไขการคืนครุย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนตามที่ทางร้านโชติพันธุ์ได้แจ้งในใบคืนเงินประกัน หมายเหตุ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ โทร.๐๗๗-๓๕๕๖๘๕

 

 หมายเหตุ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ โทร.๐๗๗-๓๕๕๖๘๕