การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/255๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน 255๘ เวลา ๑๐.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

{AG}ประชุมคระกรรมการคณะ{/AG}