การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560   เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล (ชั้น 1)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}sru_human_committee_N5{/AG}