งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

      เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม และ ดร.จตุพล  ชูจันทร์ จากสาขาการพัฒนาชุมชน โดยมี ดร.พิชัย  สุขวุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และจัดการเสวนาในหัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจาก เรือโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ใจสมุทร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ชูนวลศรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำรุง สุวรรณรัตน์ และ ดร.พิชัย  สุขวุ่น  ร่วมกันเสวนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

{AG}sru_human_retire_2018{/AG}