ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ณ ห้องอินทนิลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

{AG}vipak{/AG}