ขอเชิญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประกันคุณภาพ

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00