สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
ขอเรียนเชิญประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการของหมวดวิชาศึกษา 
ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์