ประกาศการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

(ในวันและเวลาราชการ)

โดยสามารถรับเอกสารได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

 http://graduate.sru.ac.th/images/work/news/headnew.pdf