คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน..ในวันพุธ ที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

{AG}ปปปปป{/AG}