การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
และสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กค. 60 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

{AG}sru_human_meeting_20.07.2017{/AG}