การประชุมบุคลากรฝ่ายสนันสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2 /2560
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}sru_human_meeting_staff_24_07_2560{/AG}