ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 9/2560
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี

{AG}sru-huso-meeting-18.10.2560{/AG}