ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ Yunnan  (ฉบับภาษาไทย)

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ Yunnan  (ฉบับภาษาจีน)

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการศึกษา (ฉบับภาษาจีน)