บันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี กับสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดสุราฎร์ธานี วันที่ 15 กันยนยน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

{AG}MOU11{/AG}