โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo)
วันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2
อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) ขึ้น ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพได้

      วัฒนธรรมทางดนตรี เป็นมรดกของชนทุกชาติ  ทุกชาติย่อมมีดนตรีเป็นเอกลักษณ์ ไว้ขับกล่อม ผ่อนคลาย ไว้เป็นสื่อ เป็นตัวแทนในสิ่งต่างๆ บ้างก็ไว้รับแขกบ้านแขกเมือง  ซึ่งมีรูปแบบการจัดดนตรีที่หลากหลายตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงโอกาสในการแสดงที่แตกต่างกันออกไป  ในปัจจุบันนี้วงสตริงคอมโบ้ ( String Combo )ในไทย มีบทบาท สำคัญต่อการแสดงถึงรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงคุณค่าทางด้านวรรณศิลป ซึ่งแสดงเห็นได้ชัดในรูปแบบของบทเพลงjazz จึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีค่าของคนไทยนี้ให้คงอยู่ต่อไป

      โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีวิทยากรอีก 2 ท่าน  คือ อ.ไชยรัตน์ นครังอัฐ และ อ.ธิติกร มนะวณิช มาร่วมพูดบรรยายให้ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติรวมวงในสถานะการณ์จริง

{AG}sru_human_music_string_combo{/AG}