การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2560

    คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี