โครงการประเมินผลงานการประเมินโครงการของนักศึกษา
รายวิชา การประเมิณผลโครงการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

   โครงการประเมินผลงานการประเมินโครงการของนักศึกษา รายวิชา การประเมิณผลโครงการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี