โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำและการนำเสนอ
ผลงานการศึกษาด้านการเมืองกับนโยบายและสาธารณะ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำและการนำเสนอผลงานการศึกษาด้านการเมืองกับนโยบายและสาธารณะ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ วัชรพงษ์ พงษ์รักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการหาดใหญ่ อาจารย์เฉลิมพล บุญฉายา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา