โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
(กิจกรรมสัมมนาตัวแทนตัวแทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต)

   วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดเสวนา “สภาพและแนวโน้มสังคมชุมชนท้องถิ่นไทยกับความต้องการใช้มหาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (กิจกรรมสัมมนาตัวแทนตัวแทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณะบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรคือ นายพิสิฐ  พลูพิพัฒน์ ,นายนิพนธ์  หนูแป้น , นายจำนง  ประวิทย์ , ดร.วรายุทธ  เกิดผล  , นายนริศ  แก้วศรีนวล   โดยมี ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และ ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้