ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มรส.
ร่วมสรงน้ำพระพุทธโสธร เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2560

   เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ บริเวณที่ตั้งหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล และรดน้ำดำหัวขอรับพรจากอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  สืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

   ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

{AG}New.10.04.2017{/AG}