เสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  “นักศึกษากับความเป็นพลเมือง”

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดเสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  ในหัวข้อ “นักศึกษากับความเป็นพลเมือง”  ขึ้น ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตึกบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาในครั้งนี้