ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการด้านสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ตระหนักในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค และลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปรับปรุงสุขภาพของตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอความร่วมมือในการสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพดังกล่าว โดยของคณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ส่งได้ที่นางสาว สุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

 

ดาวน์โหลดแบบสำรวจ