สัมมนาเรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาล”
โดย นักศึกษา ภาค กศ.บท (รุ่น 17) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษา ภาค กศ.บท (รุ่น 17) สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาล” โดยได้รับเกรียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

   โดยมีวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาล” ได้แก่
1. ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร อาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. คุณวิโรจน์  สุขสม ปลัดเทศบาลเมืองดอนสัก
3. อาจารย์ทศพล  งามไพโรจน์ อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี