กำหนดการประชาสัมพันธ์
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                                      วันที่ ๒๘ กันยายน – 7 ธันวาคม ๒๕๕๙
 
ครั้งที่
วันที่
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
28 กันยายน ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
2
5 ตุลาคม ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาภาษาจีน
 
3
12 ตุลาคม ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาดนตรีสากล
 
4
19 ตุลาคม ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาจิตรกรรม
 
5
26 ตุลาคม ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
 
6
2 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 
7
9 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 
8
16 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
9
23 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 
10
30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 
11
7 ธันวาคม ๒๕๕๙
17.00 – 18.00 น.
คณบดี