การประชุมเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีงานทำ
ณ ห้องประชุม MSC7ชั้น 2 อาคาร MSC2

{AG}news.06.12.2560{/AG}