ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) สำนักจัดการทรัพย์สิน
ให้บริการทางวิชาการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ได้มีโครงการหลักสูตรฝึกอบรมได้แก่

1. หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Excel ขึ้นสูง” (Advance Excel)

2. หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS”

3. หลักสูตร “การสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการสอนด้วย Adobe Captivate”

4. หลักสูตร “การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla”

 

โดยมีกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ 148/93-95 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดและตอบรับใบสมัครเข้าร่วมการอบรมที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
โทรศัพท์ 077 289909, 289949  โทรสาร 077 289948 

 

=ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม=