ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 
18 – 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

18 สิงหาคม 2560 รับฟังการบรรยายพิเศษ
” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “
เวลา 9.00 น. พิธีเปิดงาน “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0”
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2

ชมนิทรรศการวิชาการและตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ

– ชมนิทรรศการวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ 11 สาขาวิชา/กลุ่มวิชา

– ชมนิทรรศการวิชาการ ศิลปะคณาจารย์และนักศึกษา สาธิตการวาดภาพสีน้ำ, สีน้ำมัน, วาดภาพเหมือน

– การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้กับการเข้าสู่ Thailand 4.0”

– ชมการแสดงดนตรีวง SRU BigBand Jazz, SRU Symphonic Brand และการแสดงดนตรีวงโฟล์คซอง

– กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยใช้ Kahoot app.

– การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา

– การประกวดการพูดสุนทรพจน์ของสาขาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– การอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล

– การเสวนาทางการเมืองหลักสูตรรัฐศาสตร์ และกิจกรรมตอบคำถามทางรัฐศาสตร์

– อบรมการทำเดคูพาจ ทำดอกไม้บิดจากเลื่อม การถักเชือกจีน การเขียนพู่กันจีน และการทำอาหารจีน

– การแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

– ชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา