โครงการ “ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560″

      วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม  2560 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ “ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรสืบต่อไป อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 และเพื่อส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

{AG}sru_human_give_alms_to_monk{/AG}