ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย
วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล เวลา 13.00 น.