งานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0
วันที่ 18-19 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

    เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 เป็นงานที่จะรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของผลงานทางวิชาการ ออกสู่สาธารณะชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่

   วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงาน “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งการแสดงมโนราห์และการแสดงเชิดสิงโตและการร้องเพลงจีนจากสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยใช้ Kahoot app , การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา, อบรมการทำเดคูพาจ ทำดอกไม้บิดจากเลื่อม การถักเชือกจีน การเขียนพู่กันจีน และการทำอาหารจีน มีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการศิลปคณาจารย์ Exposition Project Faculty Arts 2017” ณ หอศิลป์ศรีวิชัย พร้อมทั้งรับชมภาพเขียนที่นำมาจัดแสดง ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 18- 31 สิงหาคม 2560 และเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ การบรรยายพิเศษ เรื่องปริศนา ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา สุราษฎร์ธานี โดย นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช

   วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้ามีการแสดงจากวง SRU Big Band Jazz และการแสดงดนตรี ณ เวทีกลาง และในช่วงเวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  จัดการสัมมานาในหัวข้อ “สื่อพื้นบ้านภาคใต้กับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน คือ อาจารย์ชัยณรงค์  แดงหวาน ,อาจารย์เทพสิน  ผ่องแก้ว , อาจารย์วาที  ทรัพสิน , อาจารย์วันสาล ศรีสุวรรณ์ มาพูดคุยสัมมนาในครั้งนี้ ให้ทั้งสาระและความรู้ สอดแทรกมุขตลก สร้างความชื่นชอบให้แก่ผู้รับฟังเป็นอย่างยิ่ง

{AG}sru_human_academic_2017{/AG}