มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

      เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กระบวนการทำงานในการนำไปพัฒนาการบริหารหลักสูตรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย
  สุขวุ่น  คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม