การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี

 

{AG}sru_human_Evaluation_2559{/AG}